варовик

Енинско ждрело

Казанлък
Принт.
Зони МаршрутиМрш. ИзкачванияИзк.
Плочата 4 0
Местността Енинско ждрело обхваща левия и десен скат на руслото на река Енинска, част от землището на село Енина и е в рамките на резерват Каменщица. Залесената площ в рамките на защитената територия е с размер 3.2 ха. Останалата площ е заета от красиви скални образувания. Защитена местност Енинско ждрело се стопанисва от Държавно лесничейство град Казанлък.


Налична инфраструктура и пътеки за достъп: От гр. Казанлък до с. Енина по асфалтов път до ВЕЦ-а над селото (около 6,5 км). Следва лек преход по пътека край реката до подстъпите на ждрелото.

Напускане на маршрутите:
Напускането на маршрутите е организирано така, че да се извършва на рапел с два лепени клина в края на маршрута.

Начин на екипиране:
С точки за осигуряване от постоянен тип (дълготрайни неръждаеми материали) – лепени клинове, болтове с планки.

Кратка история на откриването и разработването:
Извършихме опознавателни обиколки в района и оглед на масива. Установихме потенциал за разработване на голям брой маршрути с различна категория на трудност и височина.

Съвременно състояние:
Работата по обекта се извършва след предварително съгласуване с РИОСВ - Ст. Загора /Изх. № КОС-01-1468/19.05.2011 г./
Екипирани са четири маршрута на сектор Плочата и парапет за улесняване достъпа до тях.
Линиите на маршрутите са почистени от лабилни камъни, пръст, прах, лишеи.
През 2013 г. е екипирана Виа-ферата с дължина около 100 м.

Работата по обекта продължава.Режим на дейности:
1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, дълбаене подписи, засичане, боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на растителността
2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време
3. Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места
4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и унищожаване яйцата на птиците и повреждане гнездата им
5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства
6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни
7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите или скалните образувания, намиращи се на границите на обекта
8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както и преминаването на каквито и да било превозни средства по алеите определени за пешеходци
9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка
10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и обществени постройки
11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана за благоустрояването на защитените местности
12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните надписи, табели, пътеводни знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива без разрешението на съответните горски стопанства
13. Разрешава се залесяване на голите площи
14. Разрешава се стопанисването на селскостопанските земи по досегашния начин
15. Разрешава се бране на някои растения с научна цел в ограничени количества
16. Разрешава се извеждане на санитарни, отгледни или формировъчни сечи
17. Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна, групово-изборна и постепенна сечи с удължен период на възобновяване
18. Разрешава се в насаждения предвидени за реконструкция, залесяванията да се извършват с ценни от горско-стопанско и украсено гледище дървесни видове с мозаична структура на културите с оглед разнообразяването на ландшафта
19. Разрешава се размерът на ползването и режимът да се провеждат така, че защитните, украсните и стопанските им функции да се подобряват
НЯМА АКТИВНОСТ